Χάλαρης Α. - Halaris A.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
Halaris A. - Reversal of treatment resistance in bipolar disorder through immune system modulation

Πέμπτη 27 Ιουνίου - Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Halaris A. - Utilization of Pharmacogenomics Improves Treatment Outcomes in Psychiatric Practice

Πέμπτη 2 Ιουνίου - Παρασκευή 4 Ιουνίου 2022